Có 3 loại lô kép bằng, lô kép âm, lô kép lệch, kép bằng được chơi nhiều hơn

Có 3 loại lô kép bằng, lô kép âm, lô kép lệch, kép bằng được chơi nhiều hơn